PÅ VSK DANSK HAR VI FOKUS
PÅ AT BESKYTTE DE PERSONOPLYSNINGER, VI HAR OM DIG

I denne politik forklarer vi, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger. Det gælder de informationer,
vi har om dig, hvad enten du er borger, virksomhed, repræsenteret i en forening, samarbejdspartner eller
ansat på sprogcenteret.

Privatlivs- og databeskyttelsespolitikken beskriver også dine muligheder for at gøre indsigelse og få rettet
forkerte oplysninger.

DEN DATAANSVARLIGE
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR: 65113015
Mail: brondby@brondby.dk

DATABESKYTTELSESRÅDGIVER
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores ansvarlige for
datasikkerhed på sprogcentret på mail sprogcenter@brondby.dk eller telefon 43 28 35 00.
Vil du i kontakt med Brøndby kommunes databeskyttelsesrådgiver sender du en mail til dpo@brondby.dk
eller telefon 43 28 28 28. Ønsker du at kontakte os pr. brev, kan du sende det til Brøndby Kommune, Park
Allé 160, 2605 Brøndby, att. ’databeskyttelsesrådgiveren’.

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?
Almindelige personoplysninger er oplysninger, som kan bruges til at identificere dig, eksempelvis dit navn,
privatadresse, telefonnummer, cpr-nummer, e-mailadresse osv. I ganske særlige tilfælde behandler vi også
såkaldt følsomme oplysninger fx oplysninger om dit helbred.

FORMÅLET OG LOVGRUNDLAGET FOR AT VI BEHANDLER
DINE OPLYSNINGER

Vi indhenter og behandler oplysninger om dig, for at vi kan gennemføre den aftalte undervisning, for at
kunne leve op til en aftale med dig eller for at leve op til krav fra andre myndigheder.
Behandlingen af data om dig sker i henhold til den relevante lovgivning på området (fx)
Hvilke data, der er nødvendige, afhænger af den type undervisning, du modtager. Hvis du fx modtager
danskundervisning har vi udover navn, adresse, cpr.nr m.v. også brug for oplysninger om din medbragte
uddannelsesbaggrund. Hvis du modtager undervisning som led i et aktiveringsforløb, kan
helbredsoplysninger være nødvendige.

Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger til brug for den specifikke opgave, vi skal løse.
Behandlingen af dine data sker i henhold til en af behandlingshjemlerne i Persondataforordningens artikel 6
stk. 1, artikel 9.2 eller i henhold til anden lovgivning, eksempelvis Lov om Dansk for Voksne Udlændinge
Regnskabsloven, Aktivloven, mfl.

HVOR HENTER VI OPLYSNINGER OM DIG?
I de fleste tilfælde afgiver du selv dine oplysninger, eksempelvis når du taler med en af vores vejledere eller
på sprogcenterets hjemmeside.

Dine oplysninger registrerer vi i et sikkert fagsystem. Til brug for din sag kan vi have behov for at indhente
yderligere oplysninger fra andre myndigheder eller fælles registre. Eksempelvis henter vi fra din
bopælskommune eller andre sprogcentrer.

Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi indhenter om dig.

HVEM FÅR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?
Vi videregiver dine oplysninger til andre offentlige myndigheder og databehandlere. Andre offentlige
myndigheder kan være din bopælskommune, andre sprogcentrer, virksomheder samt styrelser og
ministerier. Databehandlere kan være firmaer, som drifter it-systemer på vegne af kommunen.

OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE
I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til lande uden for Danmark, EU og EØS. Hvis vi benytter
databehandlere i tredjelande stiller vi ekstra høje sikkerhedskrav og har ekstra bevågenhed omkring
databeskyttelse.

Hvis vi overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi altid sikre, at der er de fornødne garantier,
hvilket indebærer at landet/landene eller virksomheden af EU-kommissionen er vurderet til, at der generelt er
sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger.
Hvis landet/landene eller virksomheden ikke er vurderet til, at der er sikret et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau, vil vi sikre, at der er opnået fornødne garantier for beskyttelse af personoplysninger ved
brug af EU-kommissionens standardkontrakter.

HVOR LÆNGE GEMMER VI DINE OPLYSNINGER?
Der er forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Vi gemmer dine oplysninger så
længe, du modtager undervisning, er tilmeldt prøver, eller der foregår anden sagsbehandling. Derudover gemmer
vi dine data for at kunne gennemføre lovpligtigt indberetning til relevante offentlige myndigheder.
Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, typisk efter 5 år, slettes dine oplysninger, eller de
overføres til Statens Arkiver jf. Arkivloven.

E-MAIL
Ønsker du at skrive til sprogcenteret, anbefaler vi at du benytter dit kursistnr. fremfor dit cpr nr. Dit kursist nr.
fremgår af alle breve du modtager fra Sprogcenteret.
Indeholder din mail følsomme eller fortrolige oplysninger som dit cpr-nummer og oplysninger om dit helbred,
så anbefaler vi at du bruger en sikker kommunikation eksempelvis via e-boks.
Læs mere på brondby.dk/sikkermail.

POST TIL SPROGCENTERET
Hvis du sender et fysisk brev til sprogcenteret, videresendes din henvendelse til rette vedkommende, som
arkiverer dokumentet i et sikkert elektronisk sags- og dokumentstyringssystem. Kommunens sags- og
dokumentstyringssystem indeholder ind- og udgående dokumenter samt dagsordner, referater og notater.
Hvis du vil sende elektronisk post, som indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, bør du sende dem
som sikker post, eksempelvis via e-boks. Af sikkerhedshensyn kan du opleve, at vi kan have slettet
oplysninger i din henvendelse, når din mail besvares eller vi svarer via digital post. Dette er i
overensstemmelse med sikkerhedsreglerne.

Læs mere på brondby.dk/sikkermail.